మన లిఫ్ట్ - మన తెలంగాణ Telangana Elevator Association is For Safety & Success

8,00,000 Existing Elevators are installed in buildings of Telangana.

Learn MoreJoin Today

మన లిఫ్ట్ - మన తెలంగాణ Telangana Elevator Association is For Safety & Success

8,00,000 Existing Elevators are installed in buildings of Telangana.

Learn MoreJoin Today
Lift Accident in Bangalore on May 21st

Lift Accident in Bangalore on May 21st

. 6 Passengers met with the lift accident. Six people, including two women, were injured on Sunday evening after the cables of a fully loaded elevator inside an apparel store in Kammanahalli snapped and plunged down from the second floor of the multi-storeyed building...

read more
తెలంగాణ ఎలివేటర్ అసోసియేషన్ – రక్త దాన శిబిరం

తెలంగాణ ఎలివేటర్ అసోసియేషన్ – రక్త దాన శిబిరం

రక్త దానం ప్రాణ దానమే. నూతన సమ్వత్సర సందర్భంగా తెలంగాణ ఎలివేటర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో,   రక్తదాన కార్యక్రమానికి బ్రహ్మాండమైన స్పందన లభించింది. లిఫ్ట్ కార్మికులు, మానుఫక్టురెర్స్, లిఫ్ట్ కంపనీ యాజమన్యులు,  ఈ పుణ్య కార్యంలో పాల్గొన్నారు.

read more

రేపు మొదట రక్త దానం ఇచ్చే వ్యక్తి మీరే కావాలి | మన లిఫ్ట్ – మన తెలంగాణ

ఈ నూతన సంవత్సరం ఒక మంచి పనితో మొదలు పెడదాం. ఏ లిఫ్ట్ ఫీల్డ్ ద్వారా మనం జీవనోపాధి పొందుతున్నామో, అదే లిఫ్ట్ పేరుపై రక్తదాన శిబిరం, మినిస్టర్ రోడ్ లోని కిమ్స్ హాస్పిటల్లో, జనవరి 3, బుధవారం తెలంగాణ ఎలివేటర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. మీరు ఎప్పడినుండో...

read more

Why should you join Telangana Elevator Association?

For the betterment and success of our Elevator Industry.
Why TEA?

Making an Impact Across India

From Telangana to all across India – Telangana Elevator Association helps every member grow to the next level in reaching the Indian Elevator Market. We help entrepreneurs to contact other state and Indian elevator associations to build a world-class entity in the desired location.

Do you want to also Join Indian Elevator Association 2020?

Businesses are becoming Global across the globe and after GST implementation in India, every company has a better and easy opportunity across our country to establish their company apart from their home states. Indian Elevator Association creates an opportunity to do business anywhere and everywhere. If you are interested to get associated with IEA, kindly contact us.

Are you a Resident using Elevator?

Subsribe for Elevator News

Share This