తెలంగాణ ఎలివేటర్ అసోసియేషన్ – రక్త దాన శిబిరం

తెలంగాణ ఎలివేటర్ అసోసియేషన్ – రక్త దాన శిబిరం

రక్త దానం ప్రాణ దానమే. నూతన సమ్వత్సర సందర్భంగా తెలంగాణ ఎలివేటర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో,   రక్తదాన కార్యక్రమానికి బ్రహ్మాండమైన స్పందన లభించింది. లిఫ్ట్ కార్మికులు, మానుఫక్టురెర్స్, లిఫ్ట్ కంపనీ యాజమన్యులు,  ఈ పుణ్య కార్యంలో పాల్గొన్నారు.   కిమ్స్...
Blood Donation Social Cause will Continue

Blood Donation Social Cause will Continue

Yesterday was a memorable day for every member in elevator industry as it was a day full of blessings.  As everyone knows that Telangana Elevator Association – Donate Blood and Save Life campaign was launched on Jan 3rd 2018. On the occasion of New Year, TEA has...

రేపు మొదట రక్త దానం ఇచ్చే వ్యక్తి మీరే కావాలి | మన లిఫ్ట్ – మన తెలంగాణ

ఈ నూతన సంవత్సరం ఒక మంచి పనితో మొదలు పెడదాం. ఏ లిఫ్ట్ ఫీల్డ్ ద్వారా మనం జీవనోపాధి పొందుతున్నామో, అదే లిఫ్ట్ పేరుపై రక్తదాన శిబిరం, మినిస్టర్ రోడ్ లోని కిమ్స్ హాస్పిటల్లో, జనవరి 3, బుధవారం తెలంగాణ ఎలివేటర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. మీరు ఎప్పడినుండో...